Hallittu Tiedolla Johtaminen

Hallittu Tiedolla Johtaminen ja tehokas tuotantoprosessi

Mitä on hallittu tiedolla johtaminen? Onko se liiketoiminnan kannalta tärkeiden lukujen ymmärtämistä vai tehokasta tiedon varastointia? Me eCraftilla olemme erikoistuneita luomaan merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme tehokkailla tiedon hallinnan menetelmillä. Hallittu tiedolla johtaminen on nykypäivänä yrityksiä erottava kilpailutekijä, miten yritys pystyy hyödyntämään sen tuottamaa dataa. Parhaimmillaan yrityksien tuottama data luo uusia innovaatiota yrityksen sisällä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaansa paremmin.

Hallittu tiedolla johtaminen lähtee asiakkaan tarpeista. Mitkä ovat ne asiat, jotka liiketoiminta kokee tarpeelliseksi mitata, kuinka usein uusi data julkaistaan, mikä on raportoinnin kehityksen sykli. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat siihen, miten tehokkaasti tietoa jalostetaan liiketoiminnan tarpeeseen. Myyntiorganisaatiota johdetaan myynti ja aktiivisuus -datalla ja yrityksen johto tekee strategisia linjauksia yrityksen tehokkuuden kannalta tärkeiden mittareiden (KPI) perusteella. Kummankin näkökulmasta on tärkeää, että kaksi asiaa toteutuu; oikeaa tietoa tuotetaan oikeaan aikaan.

Varsinkin isoissa yrityksissä on tärkeää, että tieto tuodaan siiloista liiketoiminnan käyttöön. On tärkeää luoda yritykseen kulttuuri, joka hyödyntää tietoa tehokkaasti. Tässä eCraftin kehittämä sovellusten ylläpitopalvelu (AMS) on edistyksellinen. Yhdessä liiketoiminnan kanssa suunnittelemme tehokkaan tiedon julkaisuprosessin ja varmistamme raportoinnin jatkuvan kehittymisen.

Tiedon Organisoiminen

Kuten edellä totesin, tiedon organisoiminen lähtee liiketoiminnan tarpeesta. Hallitun tiedolla johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että luodut prosessit tukevat liiketoiminnan tarpeita, mikä mahdollistaa tiedon oikea-aikaisen saannin. Isoissa yrityksissä, joissa tiedon lähdejärjestelmiä saattaa olla useita, on tärkeää saada koottua tietoa tehokkaasti, nopealla syklillä. Me ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja omaksumme asiakkaan toimintatavat siten, että se ylittää aina asiakkaiden odotukset. Tuotteemme mahdollistavat sen, että pystymme lähtemään liiketoiminnan tarpeesta käsin, eikä järjestelmä dominoi toimintaa.

yhteinen-nakemys-ja-ymmarrys.jpg

Hallittu tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että yritys voi keskittyä ydinosaamisen kehittämiseen oikea-aikaisen analytiikan avulla. Yrityksen operatiivinen johtaminen helpottuu kun dataan on mahdollista päästä käsiksi saman päivän aikana eikä tarvitse odottaa viikkotolkulla aineistojen päivittymistä.

Olipa yritys minkä kokoinen tahansa, omaksumalla hallitun tiedolla johtamisen periaatteet on mahdollista päästä seuraavalle tasolle liiketoiminnan analysoinnissa ja ymmärryksessä. Me haluamme auttaa asiakkaitamme oivaltamaan ja luomaan uutta analytiikan avulla.

Tehokas tiedon tuotantoprosessi

Yritysmaailma muuttaa muotoaan ja yhteiskunta järjestäytyy yhä monimuotoisemmaksi, mutta kaiken liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että johto seuraa oikeita mittareita oikea-aikaisesti. Johdon raportoinnin tulee kerätä operatiivisen liiketoiminnan kannalta oleellisimmat luvut ja yhdistää ne tehokkaasti asiakasdataan. Hyvin suuniteltu johdon raportointi mahdollistaa yrityksen strategisten linjauksien seurannan ja sen, että tehdäänkö operatiivisessa toiminassa oikeita asioita, onko suunta oikea.

Tässä kohtaa moni saattaa kysyä miten varmistetaan, että on mahdollista saada tehokkaasti oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Vastaus on yksinkertainen, kaikki lähtee liikkeelle tehokkaasta suunnittelusta, oli tarpeesi mikä tahansa, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tiedonkeruu, tiedon muokkaaminen, tiedon visualisointi ja jatkuva kehitys ovat avaimet onnistuneeseen tiedon julkaisuun ja hallittuun tiedolla johtamiseen. Kaikki lähtee siitä, miten tieto kerätään lähdejärjestelmästä (Extract), jonka jälkeen tietoa jalostetaan (Data modeling) vastaamaan yrityksen tarpeita. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat yhdistelyt ja visualisoidaan data liiketoiminnan kannalta selkeään muotoon. Jatkuva kehitys koskee koko prosessia, mikäli lähdejärjestelmässä tehtävään päättelyyn tulee muutoksia, on nämä muutokset helppo implementoida myös olemassa oleviin sovelluskokonaisuuksiin. Kehityksen sykli on nopea ja joustava, aina yrityksen tarve edellä.

Tästä on AMS –palveluissa (sovellusten ylläpitopalvelu) kyse, asiakkaan tarpeiden mukaan rakennamme raportointiarkkitehtuurin, joka tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Varmistamme, että tieto tuodaan nopeasti sinne missä sitä eniten tarvitaan ja vastaamme samalla ympäristön sekä sovelluksien kehityksestä.

Keitä me olemme?

eCraft Referre on johdon- ja liiketoiminnan raportoinnin konsultointipalveluita tarjoava yritys. Koko tekemisemme pohjautuu hallittuun tiedolla johtamiseen ja vahvasti konsultoivaan rooliin. Toimintamme kattaa mm. Liikkeenjohdon konsultointipalvelut sekä valitsemiemme tuotteiden (QlikView, Adaptive InsightsKäyttöönottopalvelut, Sovellusten jatkuvat ylläpitopalvelut (AMS), Koulutuspalvelut ja Qlik -ympäristöjen Health Check –kartoitukset.

Käy tutustumassa Meihin sekä palveluihimme osoitteessa: http://www.ecraft.com/fin/bi/