Anna datan kertoa totuus!

anna datan kertoa totuus

 

Vuoden 2018 tapahtuma sarjamme polkaistiin 7.2.2018 käyntiin vauhdilla. Teema oli eCraft Business Insightin filosofian mukainen. 

”Tiedolla johtamisessa tekniikka ei ratkaise”

Itselle jäi mieleen nämä tapahtuman keskeiset asiat kuten mm:

 • Tunnista kysymykset, mihin datasta tulee saada vastauksia
 • Tunnista liiketoiminnan tarkastelun kannalta tärkeä data ja myös muu lisäarvoa tuova data
 • Pyri selkeään näkemykseen läpi organisaation.
 • Onko tieto kaikkien sidosryhmien saatavilla
 • Tiedon jakaminen laajemmin, myös ulkoisille sidosryhmille
 • Data määrät, tarpeet, erilaiset käyttötapaukset, työvälineet (Qlik ja Microsoft)

Kun lähdetään liikkeelle tavoitteesta, että data kertoo totuuden, niin unohdetaan hetkeksi tekniset ja teknologia ajatukset.  

Rakennettaessa ”Business Insight strategiaa” tulee ensin pohtia mihin liiketoiminnan kysymyksiin tulee saada vastauksia ja miten ne tukevat liiketoimintastrategiaa. Kun näistä muodostuu yhteinen näkemys läpi organisaation, niin samalla muodostuu näkemys liiketoimintaa ohjaavista mittareista.

Yhteisen näkemyksen jälkeen huomioidaan tärkeät asiat kuten:

 • Yhteiset prosessit
 • Tiedon omistajuus ja vastuut
 • Yhteiset tavat ja mekanismit hyödyntää data

Analytiikan tulee kehittyä jatkuvasti ja mukautua liiketoiminnan tarpeisiin. Näin onkin erittäin tärkeää, että kokonaisuudella on omistaja ja sovitut vastuut. Kehityksen tulee huomioida koko organisaation tarpeet. Analytiikan kehityksen keskiössä voi olla ns. Business Intelligence Competency Center (BICC) millä on näkemys mm. BI strategian, liiketoimintastrategian, datan, järjestelmien ja projektien suhteen.

Data

Tutkimukset kuten esim. BI-Survey nostavat vuoden 2018 tärkeimmiksi trendeiksi hyvin perustavaa lähtökohtaa olevia teemoja, kuten data governance (hallittua), data preparation (yhtenäistä) and data quality (laadukasta). Data yhdessä johdon näkemyksen kanssa ovat nimenomaan ratkaisevassa roolissa yhteisen näkemyksen muodostumisessa.

Vältetään datasiiloja

Dataa on saatavilla yhä kasvavassa määrin, sekä sisäisistä prosesseista, että ulkoisista lähteistä. Tapahtumassamme teknologiapäämiehet nostivat esiin datan keruun mahdollisuuksia, kuten Data Lake ja Big Data ja tietovarastointi. Näiden rooli on erilainen, esimerkiksi tietovarastossa data on enemmän jäsennetyssä muodossa. Data Lake taas mahdollistaa laajemmat näkemykset tärkeästä tiedosta. Vaikka käytössä on laaja data kuten Data Lake tarjoaa, voidaan datasta tehdä myös pistemäisiä tarpeeseen perustuvia data visualisointeja.

Tiedon keruu ja varastointi voidaan siis toteuttaa usealla tavalla. Tärkeä on kuitenkin, että vältetään ns. data siilot, mitkä rajaavat kokonaiskuvan läpinäkyvyyttä organisaatiossa.  

Toinen mielenkiintoinen näkökulma on datan käsittely kuten mm;

 • Prosessointi haluttuun muotoon
 • Profilointi
 • ”Puhdistus”
 • Validointi

Teknologiat pystyvät monipuolisine komponentteineen käsittelemään dataa monella esim ym. tavoilla. Nämä ovatkin mainioita toiminnallisuuksia kun rakennetaan yrityksen näköistä dataa ja data rakenteita.

Perinteinen kysymys ”Mitä tapahtui?” katsoo historiaan, mutta liiketoimintahyödyt laajenee, kun saadaan vastauksia ”Miksi tapahtui?”, ”Mitä tulee tapahtumaan?” sekä ”Mitä pitäisi tehdä?”.

Näihin kysymyksiin vastauksia saadaan ihmisen ja koneen yhteistyönä. Analytiikkatyövälinettä laajennetaan näissä esim. ulkopuolisten laskentamoottorien osalta.

Jos ajatellaan esimerkiksi koneälyn datan käsittelyä, niin voidaan puhua termeistä:

 • ohjattu oppiminen (luokiteltu aineisto)
 • ohjaamaton oppiminen (samankaltaisuudet ja suhteet raaka datassa)
 • vahvistettu oppiminen (ympäristön antamat palautteet)

Mahdollisuudet datan käsittelyyn ovat siis hyvin monipuoliset, yhdessä ihminen ja kone saavuttavat hienoja löydöksiä datasta. On kuitenkin muistettava olennainen; että data ja käsitelty data antavat vastauksia liiketoimintasi tärkeisiin kysymyksiin.

Tiedä mitä tarvitset ja ketkä tietoa hyödyntävät

Tässä kohtaa olet jo luonut päätöksen millaisen datastrategian otat, ”puolustusvoittoisen” kontroilloivan linjan tai ”hyökkäysvoittoisen” joustavamman lähtökohdan.

Tapahtumassa teknologiapäämiehet puhuivat työvälineiden ketteryydestä kehityshankkeissa. Tietotarpeet on hyvä priorisoida ja rakentaa näkemys osissa analytiikka ratkaisuun. Lähdetään liikkeelle keskeisistä tarpeista ja laajennetaan ja kehitetään ratkaisua säännöllisesti. Samalla pidetään fokus siinä mikä on oleellista.

Tietotarpeet ovat erilaista organisaation eri tahoilla kuten mm;

 • Kokonaiskuva tilanteesta
 • Toiminnan tuottavuus läpi organisaation
 • Resurssienhallinta ja kehittäminen
 • Toimintatehokkuus
 • Toiminnot ja kehittyminen

Näiden tarpeiden takana on eri sidosryhmiä yrityksen eri tasoilla. Tämä onkin hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä matriisi pohdittavaksi.  

Kenelle_mitä_millä.PNG

Sidosryhmien tietotarpeet voi kartoittaa esim. yllä kuvatulla tavalla. Samalla tulee pohdittua miten tärkeä tieto julkaistaan ja jaellaan.

Se, että data kertoo totuuden on siis paljon kiinni siitä yhteisestä näkemyksestä minkä luot prosessin alkuvaiheessa.   

Vielä kerran kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille. Oli hienoa nähdä kuinka asia kiinnostaa ja herättää mielenkiintoisia keskusteluja!