Koneäly tuo älykkyyden osaksi kenttätyön palveluita

Kenttätyössä työtehtävät pyritään suorittamaan aina mahdollisimman oikea-aikaisesti - tai jopa ennakoivasti. AI eli koneäly tarjoaakin lukuisia tapoja tehostaa kenttätyön palveluita tuomalla älykkyyden osaksi sen perinteisiä prosesseja esimerkiksi työn, resurssien ja reittien optimoinnissa.

Artificial intelligence eli koneäly mahdollistaa kenttätyön palveluiden perinteisten prosessien tehostamisen tuomalla älykkyyden osaksi tekemistä. Koneälyn tarjoamat hyödyt eivät rajoitu pelkästään matemaattisen laskennan tehokkuuteen – ne ulottuvat aina kenttähuollon palveluiden kohteista kerätystä datasta tehtävään päätöksentekoon saakka.

 

Sensorit keräävät jatkuvasti dataa koneälyn hyödynnettäväksi

 

Kenttätyön kohteiden ja laitteiden sisältämien sensoreiden tuottama jatkuva datavirta tarjoaa kallisarvoista tietoa kenttäliiketoiminnan johtamiseen. IoT, eli teollinen internet tarjoaa arvokasta tietoa esimerkiksi kohteiden huoltotarpeista. Sensoreiden tuottama data on kuitenkin vain dataa siihen saakka, kunnes se tulkitaan ja joku päättää mitä sen perusteella tulisi tehdä.

Microsoft on kehittänyt Azure IoT-hub -palvelun sensoridatan vastaanottamiseen ja tallentamiseen suoraan pilveen. Datan tallentaminen suoraan pilveen helpottaa sekä datan keräämistä, että sen hyödyntämistä liiketoimintaan vaikuttavassa tulkinnassa ja päätöksenteossa – erityisesti koneälyn toimesta.

Lue lisää Azure IoT-Hubista.

 

Machine learning eli koneoppiminen tunnistaa poikkeavuudet

 

Koneoppiminen on tärkeä osa koneälyn toimintalogiikkaa. Siinä, missä koneäly tekee ihmisen kaltaisia, loogisia päätöksiä opetettujen ja opittujen loogisten ketjujen perusteella, koneoppiminen auttaa koneälyä näiden sääntöjen luomisessa. Koneoppiminen on koneälyn matemaattinen osuus – se murskaa dataa ja luo uusia loogisia sääntöjä datan pohjalta, muttei voi koskaan itse oppia, millaisia päätöksiä uusien sääntöjen ja yhteyksien pohjalta tulisi tehdä.

Kenttätyön palveluissa koneoppiminen toimii merkittävässä roolissa poikkeuksien tunnistamisessa. Koneoppiminen murskaa dataa ja analysoi sen sekä toimittaa tiedot eteenpäin koneälylle havaintoihin tehtävien jatkotoimenpiteiden päättämiseksi. Tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi muutokset huollettavien kohteiden tilassa, kuten lämpötilassa. Muutos kohteen lämpötilassa voi viitata kohteen vioittumiseen ja pikaiseen huoltotarpeeseen. Toisaalta vähäinen muutos lämpötilassa saattaa kuulua osaksi huoltokohteen luonnollista toimintaa. Kun koneoppiminen ilmoittaa poikkeavuudet koneälylle, voi se suorittaa päätöksen toimenpiteen tarpeellisuudesta ja suorituspäätökseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

 

Koneäly tekee toimenpidepäätökset

 

Kun data on kerätty ja analysoitu, on koneälyn vuoro päättää, mitä kerätyllä datalla ja siitä tehdyistä havainnoista tehdään. Koneäly kruunaa älykkyyden osana kenttäliiketoiminnan olemassa olevia prosesseja tekemällä päätöksiä hyödyntäen kaikkia saatavilla olevia datalähteitä ja huomioimalla kaikki kenttäliiketoiminnan palveluihin ja prosesseihin vaikuttavat muuttujat – tavoilla, joihin ihminen ei itse pysty. Kun koneäly on tehnyt päätöksen tavasta reagoida yksi sen merkittävistä tehtävistä ja hyödyistä on arvioida myös kenen toimenpidettä toteuttamaan tulisi lähteä ja milloin.

Kenttätyön palveluissa koneälyn tekemät päätökset ja niiden suhteet kenttätyölle perinteisiin muuttujiin näkyisivät seuraavasti: koneäly ottaa tehtävän määräämisessä huomioon, kenellä työntekijällä on eniten kokemusta ja osaamista tehtävän edellyttämistä toimenpiteistä, kenellä työntekijällä on valmiiksi hallussaan tai pääsy tehtävän edellyttämiin resursseihin ja kenellä näihin kriteereihin vastaavilla työntekijöillä on parhaiten aikaa tehtävän suorittamiseen. Toimenpiteen suorittamisen aikatauluttamisessa koneäly ottaa huomioon esim. tehtävän kiireellisyyden poikkeustapauksissa ja ennakoi seuraavien huoltotoimenpiteiden ajankohdan perinteisissä tilanteissa, aikatauluttaen toimenpiteen kenttätyöntekijöille heidän osaamistasonsa ja muun aikataulunsa mukaisesti. Jo nämä päätökset kerätystä datasta rikastettuna tehostavat merkittävästi mm. kenttätyön resursointia.

Lataa uusi maksuton Kenttätyön palvelut & AI -oppaamme ja tutustu 5+1 tapaan hyödyntää koneälyä kenttäliiketoiminnan tehostamisessa. Lue lisää kenttätyön ratkaisuista tai ota meihin yhteyttä ja kysy lisää eCraftin palkituista kenttäliiketoiminnan ratkaisujen toteutuksista.