Fältservice

Vill du maximera din mobila arbetsstyrkas produktivitet genom att optimera jobb, rutter och resursanvändning? Smart hantering av fältservice underlättar och effektiviserar din vardag.

background

Smart fältservice: Rätt service på rätt ställe

Vill du maximera din mobila arbetsstyrkas produktivitet genom att optimera jobb, rutter och resursanvändning?

För fältservicepersonalen är det alltid en utmaning i att få rätt uppgifter i realtid och att kunna reagera optimalt på förändringar i arbetssituationen. Våra tjänster för fältservice är riktade till både arbetsledning och fältservicepersonal så att deras arbete kan underlättas och effektiviseras. Med rätt hjälpmedel kan du spara flera dagar av arbetstid varje månad.

Våra lösningar för fältarbete ger dig möjlighet att välja plattform

Våra lösningar för fältarbete är inte bundet till ett specifikt system. Vi förverkligar lösningarna för både CRM-och ERP-baserade system och leverar också helt skräddarsydda lösningar.

Exempel på ledning av fältarbete i praktiken

Vy för tidsplanering

I vyn som är anpassad för arbetsledaren kan du lätt hålla koll på servicepersonalens eller teamets  arbetsordrar. Du kan enkelt ta hänsyn till exakt servicetidpunkt, kunnande och restid när du t.ex. planerar och hanterar nya arbetsuppgifter. Arbetsledaren ser i realtid också arbetsorderns status, t.ex. planerad, på resa, pausad, slutförd, under arbete, avbruten.

Vy för tidsplanering

Optimering av rutter

I kartvyn kan du hantera både schemalagda arbetsordrar och arbetsordrar som ännu inte är schemalagda och på så sätt ha en bättre överblick över din resursplanering. Servicepersonalens geografiska placering kan användas vid resursplaneringen och navigering från ett serviceställe till ett annat kan användas på servicepersonalens mobila enheter.

Optimering av rutter

Mobil vy för servicepersonal

Applikationerna för fältservice fungerar enhetsoberoende i realtid. Fältpersonalen har en totalbild av kundens information och sina egna arbetsuppgifter var och när som helst. Registrering av arbetsskeden kan göras löpande i samband med arbetsuppgifterna. Nya arbetsordrar inkommer i realtid på fältpersonalens mobila enheter och kan där kvitteras som mottagna, under arbete och som slutförda. Faktureringen kan på så vis skötas automatiskt i systemet.

Mobil vy för servicepersonal

Rapportvy

I rapportvyn har du färdiga översiktsvyer och rapporter till ditt förfogande. Med dem du kan hålla koll på  t.ex. antalet arbetsordrar och –typer samt samt hantera resursallokeringen. Sammanställningen av rapporter görs automatiskt.

Rapportvy

Ladda gratis ner din Fältservice guide

4 kritiska moment säkerställer kundupplevelsen vid servicebesök.

Med hjälp av den här guiden får du konkreta förslag hur du kan utveckla kundarbetet och förbättra kundupplevelsen. Visste du t.ex. att en ökning med 2% i kundtrogenhet motsvarar 10% i kostnadsinbesparingar?

background

Service

Effektivisera din serviceverksamhet med lättanvända fältapplikationer.

Effektiviteten i fältservicearbetet bestäms av relationen mellan fakturerbart arbete och annat relaterat arbete såsom registreringsarbete, arbetsresor och annat administrativt arbete.  

Vår lösning för affärsområdet service har som mål att servicepersonalen skall kunna utföra alla administrativa rutiner enkelt och behändigt samtidigt med servicearbetet.

Registrering av arbeten behöver inte göras separat eller efter servicejobbet på kontoret.  

Servicejobben kan fördelas optimalt på dem som utför arbetet på basen av arbetssituation, kunnande och lokalisering. På så sätt kan rätt personer eller t.ex. fordon vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

En serviceorder förmedlas automatiskt till Servicepersonalens mobila enheter.   

Rutten till den avtalade servicepunkten kan du avläsa direkt från den mobila enheten.

Arbetet snabbas upp av färdiga artikellistor, prislistor, instruktioner och support i lösningsdatabaserna samt av kundhistoriken.

Skapa en order

Skapa en order

Kundservicepersonalen skapar en order i systemet. Ordern går automatiskt vidare till schemaläggningen och resurshanteringen.

Resurshantering

Resurshantering

Arbetsledningen kan därefter allokera de beställda jobben optimalt på basen av personalstyrka, arbetsuppgifter, rutter och resurser.

Arbetsorder till fältservicepersonalen

Arbetsorder till fältservicepersonalen

Arbetsledningen skickar fältpersonalen arbetsordern som ett mobilmeddelande, som kan kvitteras som mottaget eller avvisat. I meddelandet får personen på fältet uppgifter om arbetsordern, instruktioner och en tidtabell. Fältpersonalen kan planera jobbet och rapportera enkelt via den mobila enheten. I listvyn är det lätt att pricka för de slutförda jobben, använda delarna och t.ex. övriga kostnader.

Kunden kvitterar arbetet

Kunden kvitterar arbetet

Då arbetet är gjort kan kunden kvittera att arbetet är gjort direkt på den mobila enheten. Oftast blir kvitteringen också ett godkännande för fakturering. Kunden kan också samtidigt få fylla i ett kort frågeformulär om hur nöjd hen varit med jobbet.

Slutkontroll

Slutkontroll

Arbetsledningen kan vid behov kontrollera arbetsprestationen i systemet. Faktueringen sker automatiskt.

”Vi har avsevärt förbättrat kvaliteten på vår kundservice.”

En av våra nöjda kunder

 

background

Inspektionstjänster

Försäkra dig om kvalitén och avtalsenligheten hos dina inspektionstjänster med hjälp av vår lösning för fältservice.

Till inspektionstjänster hör intervallinspektioner, som oftast är baserade på serviceavtal  (t.ex. hissar, brandsläckare, industriapparatur) Inspektioner utförs med jämna mellanrum inom ett visst tidsfönster. Med hjälp av vår lösning för fältservice kan du förutsäga behovet av inspektion och arbetsledningen kan optimera inspektörernas arbete och samtidigt försäkra sig om att avtalen med kunderna uppfylls. Du kan också ta hänsyn till kraven på inspektionspersonalens lämplighet och kompetens.

Du kan snabba upp och effektivisera själva inspektionsarbetet med hjälp av mobilapplikationen.

Inspektören får inspektionsjobben med optimerade rutter direkt till sin mobila enhet. De tillhörande minneslistorna och myndighetskraven med tillhörande instruktioner finns i samma mobilappikation. Det går att generera en inspektionsjournal automatiskt på basen av inspektionshändelserna och den kan t.ex. skickas med e-post direkt till kunden efter utförd inspektion.

Resurshantering

Resurshantering

Eftersom det går att planera arbetena i förväg får arbetsledaren ett färdigt tidsschema. Därmed behöver arbetsledaren inte skapa arbetsorder utan det räcker att han övervakar att arbetena tas omhand.

Granskning av utfört arbete

Granskning av utfört arbete

Den som inspekterar arbetet kan ta emot arbetet på sin mobila enhet, varvid orderns statusfärg i arbetsledarens vy ändras till mottagen. Inspektören har har i sitt arbete en kontrollista till sitt förfogande på vilken hen enkelt kan pricka för de åtgärder som blivit utförda. Kontrollistan kan också vid behov inkludera myndigheternas inspektionskrav. Listan fungerar också som underlag för granskningsprotokoll.

Godkännande av arbete

Godkännande av arbete

Kunden kan vid behov godkänna arbetet direkt på kontrollantens mobila enhet.

Slutgranskning

Slutgranskning

Slutligen kan arbetsledaren granska det utförda arbetet direkt i systemet. Slutgranskningen fungerar ofta som faktureringsgrund.

”Vi har kunnat förkorta vårt flöde från-arbete-till-fakturering”

En av våra nöjda kunder

Installationsarbete

Håll tidtabellerna genom smartare styrning av fältarbetet.

Installationsarbete är en mycket viktig del av kundservicen. Det är ofta det sista skedet i en lyckad affär, vilket ger ett utmärkt tillfälle för leverantören att åstadkomma en överdådig kundupplevelse och försäkra sig om tilläggsaffärer och ett fortsatt engagemang från kundens sida.

När du kan hantera fältservicen går det att lyfta servicenivån och du effektiviserar samtidigt installationsarbetet och kan tjäna mer med din nuvarande personalstyrka.

I vår lösning för fältarbete är det lätt att skapa kundvårdsmodeller vilket gör det bekvämt att hantera t.ex. underhåll av kundens fastigheter och maskiner. Du kan låta systemet automatiskt generera avtal och fakturor. Arbtsledningen kan samtidigt följa upp arbetseffektivitet och kunnande då all registrering av installationsarbete görs i samband med installationsarbetet direkt i applikationen på mobila enheter. Allokeringen av installationsarbeten till rätt serviceperson med rätt kunnande ute på fältet med hänsyn till tidtabeller och rutter säkerställer att du kan uppfylla dina löften till kunden och garanterar en god kundupplevelse.

Försäljning

Försäljning

Försäljaren kan i försäljningssituationen direkt generera uppgifterna för installationen varvid installatören/montören inte behöver registrera uppgifterna en gång till. Installationsarbetena kan också automatiskt fördelas från försäljningen eller av arbetsledningen.

Installationarbete

Installationarbete

Installatören/montören får arbetsordern via sin mobila enhet. Den som slutligen utför arbetet prickar för att arbetet blivit emottaget och kan direkt med applikationen pricka för vilka delar och arbetsskeden som valts för utförandet.

Kvittering av arbetet

Kvittering av arbetet

Kunden kvitterar att arbetet är gjort direkt i systemet och det godkända arbetet går vidare till fakturering.

background

Kundvård

Håll din kundvård på en hög nivå med lätthanterlig administration av tidtabeller och ordrar.

Kundvårdarens dag är ofta hektisk och kräver förhandsplanering. I fältarbete kan tidtabellerna ändra sig snabbt under dagens gång och möjliga ändringar måste kunna kommuniceras i realtid till de kunder som väntar på besök.

Kundvården kan effektiviseras betydligt utan stora initialinvesteringar med hjälp av fältserviceapplikationen.  

Servicenivån och effektiviteten i kundvården kan höjas avsevärt med hjälp av lättanvända fältserviceapplikationer. I applikationerna kan kundvårdsbesöken schemaläggas i realtid med hänsynstagande till plötsliga förändringar. Ändringarna kan kommuniceras till kunderna automatiskt via systemet, och jobben allokeras till den rätta kundvårdaren på basen av plats, tidtabell och kunnande. 

Inkommande arbeten

Inkommande arbeten

Arbetsledningen tar emot alarmet eller vidarebefordrar en på förhand överenskommen vårdtid till kundvårdaren och uppgör ett dagsschema för kundvårdaren. I brådskande fall kan arbetsledningen ändra schemaläggningen.

Informering

Informering

Kunden blir informerad om tidtabellen via sms.

Kundvård

Kundvård

Kundvårdaren tar emot alarmet och får en uppdaterad tidtabell samt rutten via sin mobila enhet.

”Arbetsledarna kan nu dirigera ett mycket större antal fältservicepersoner utan att på något sätt riskera kvaliteten på arbetsledningen.”

En av våra nöjda kunder

Leveranstjänster

Leveranstjänster

Med vår lösning för fältservice kan du optimera allt från rutter till kundkommunikation och fakturering.

Vid leveranstjänster är det viktigast att optimera användningen av fordon och utrustning samt att informera kunden om hur leveransen framskrider. eCrafts lösning för fältservice är väl lämpad för hantering av leveranstjänster.

Genom att utnyttja lösningen för hantering av fältarbete kan transportadministratören allokera nyanlända leveransjobb till den mest lämpliga chauffören. Alternativt kan den automatiska resursplaneringen föreslå vilken chaufför som är optimal i situationen. 

Kunden kan informeras automatiskt per e-post eller sms när leveransen är påbörjad, på väg till kunden, eller när den anlänt. Eftersom systemet är medvetet om etapperna och ruttens körtid, går det att ge exakt information om leveransögonblicket.

När leveransen anlänt kan kunden kvittera leveransen direkt i fältserviceapplikationen. Uppgiften om den utförda leveransen går vidare till logistik- och faktureringssystemen, vilket snabbar upp faktureringsflödet betydligt.

Allokering av leveranstjänster

Allokering av leveranstjänster

Arbetsledningen kan allokera leveranstjänsten optimalt utgående från personal, arbetsuppgifter, rutter och resurser.

Leverans

Leverans

Chauffören tar emot leveransen och får en färdigplanerad rutt och tidtabell för leveransen.

Kvittering

Kvittering

Kunden kvitterar direkt i systemet att leveransen är mottagen. På basen av kvitteringen kan leveransen nu faktureras.

Inspektion av leveransflödet

Inspektion av leveransflödet

Arbetsledningen kan ännu inspektera leveransen innan den faktureras.

”Vår fältservicepersonal slipper i allt högre grad göra administrativt arbete”

En av våra nöjda kunder

background

Säkerhetstjänster

I säkerhetsbranschens tjänster är det viktigt att följa de avtalade responstiderna för att kunna skapa förtroende och trygghet hos kunden. Alarm måste kunna besvaras omedelbart och ett professionellt agerande på kundens ställe är ett grundkrav. Använder du rätt lösning för fältarbetet gör att du kan hålla en hög kvalitet på säkerhetstjänsten.

En visualisering av bevakningsuppgifterna i samband med schemaläggningen gör det mycket lättare at optimera resursanvändningen och väktarnas rutter. Det går enkelt att lägga till alarm- och ad-hoc-bevakningsuppgifter för närmast belägna väktare från alarmcentralen och väktaren får dem direkt på sin mobila enhet.

Det går att lägga till sms-funktioner för kunden i fältservicelösningen, så att kunden hela tiden är medveten om status på alarmuppgiften. 

Vid installation av säkerhetsutrustning, kan montörens schemaläggning och arbetsrapportering göras med en och samma fältserviceapplikation. När installationen är slutförd kan arbetet omedelbart faktureras.

Alarm

Alarm

Arbetsledningen tar emot alarmet och meddelar det via en schemaläggning till en säkerhetsperson och följer upp responstider och ingriper vid behov i händelserna.

Respons på alarm

Respons på alarm

Säkerhetspersonen tar emot alarmet och får ett uppdaterat schema samt ruttbeskrivning på sin mobila enhet och försäkrar sig om att kunden på sitt ställe mår bra och blir nöjd.

Kvittering av alarm

Kvittering av alarm

Kunden får information om tidtabell per sms och kvitterar att alarmgranskningen är utförd eller t.ex. att utrustningen fungerar.

Kontakta oss

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er inom kort.

Tillbaka till början